Nemocnice s poliklinikou v Havířově
Přístavba operačních sálů a centrální sterilizace - 2. etapa

Druhá etapa rekonstrukce, modernizace NsP v Havířově představovala výstavbu nového objektu centrálních operačních sálů s navazujícím provozem centrální sterilizace. Jednalo se o čtyřpodlažní přístavbu s jedním podzemním podlažím, ve kterém je umístěno veškeré potřebné technické zázemí. V prvním nadzemním podlaží je situována centrální sterilizace, která zajišťuje požadavky celé nemocnice a okolních zdravotnických zařízení. Ve dvou následujících podlažích jsou umístěny centrální operační sály. Nemocnice má v areálu vybudovány podzemní komunikační koridory, které byly rozšířeny o spojovací podzemní chodbu do přístavby objektu COS. Ve vyšších podlažích je přístavba spojena s monoblokem dvoupodlažní nadzemní chodbou.

Objekt je postaven v technologii montovaného skeletu s vyzdívaným obvodovým pláštěm. Založení objektu je na vrtaných pilotách, střecha je řešena jednoplášťová. Nadzemní část spojovací chodby je celoprosklená v systémovém řešení obvodového pláště. Z finančních důvodů byly čtyři operační sály řešeny jako vestavěné buňky a čtyři ve standardním provedení úpravy povrchů. Centrální sterilizace je vybavena technologii parní, plasmové a chemické sterilizace.

COS jsou propojeny malými nákladními výtahy s CS pro dopravu materiálu. CS má řešený příjem, vlastní provoz, expedici a veškeré zázemí pro personál. COS jsou doplněny o dospávací (pooperační) pokoj pacientů. Každý operační sál má vlastní přípravu a buzení pacientů, dekontaminaci, sterilní sklad a mytí lékařů. Zázemí personálu je situováno v klidové poloze operačního traktu.

V rámci této etapy byla provedena rekonstrukce transformační stanice, zásobující celý areál nemocnice, výměna dieselagregátu, vybudování centrálního zdroje chladu pro potřeby celé nemocnice a provedeny veškeré přípojky a přeložky sítí.
Investiční náklad celé 2. etapy bez DPH činil cca 250 mil. Kč.
Projektová dokumentace: studie, pro územní řízení, pro stavební řízení a výběr dodavatele, pro provedení stavby, autorský dozor 

zpět na Reference   zpět na Fotodokumentaci